Huishoudelijk regelement

Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement van praktijk voor fysiotherapie Zoetelief & Postema.

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten die voor ons werken, zijn geregistreerd in het BIG- register. De wet BIG, de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, regelt de zorgverlening voor beroepsbeoefenaars. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel Fysiotherapeut voeren. Alle fysiotherapeuten met- en zonder specialisme die bij ons werken zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Dit register heeft als eisen:

  • Inschrijving in het BIG-register (zie boven)
  • Deelname klachtenregeling
  • Verplichte scholing
  • Behalen accreditatiepunten (studiepunten) door bij- en nascholing
  • Werken conform de KNGF richtlijnen
  • Hanteren van kwaliteitsdeelsystemen
  • Voldoen aan de werkeis

Wij besteden middels een actief opleidingsbeleid voor alle bij onze werkzame fysiotherapeuten voortdurend aandacht aan kwaliteitsborging en -verbetering. Tijdens de functioneringsgesprekken met de individuele fysiotherapeuten wordt de kwaliteit van hun functioneren besproken en, indien noodzakelijk, door middel van een gerichte opleiding verbeterd.

Vergoeding

Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid of de patiënt voldoende verzekerd is voor een van onze diensten ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. Men kan de polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar. Voor een overzicht van onze tarieven van producten en diensten kunt u kijken op onze website of op de tarievenlijst aanwezig op elke locatie. Onze declaraties worden verzorgd door Infomedics, bij vragen over uw declaratie of rekening kunt u zich tot hen wenden. De specifieke betalingsvoorwaarden van Infomedics kunt u verkrijgen via uw fysiotherapeut.

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch te bereiken op nummer 075-6213374. Buiten praktijktijden krijgt u dan de mogelijkheid tot het inspreken van een voicemail, alwaar u een bericht voor ons in kunt spreken.

U kunt vragen stellen via de email. Onze praktijk is bereikbaar via het emailadres info@praktijkzp.nl. Wij streven ernaar om binnen een werkdag te reageren.

Via de website kunt u online een afspraak plannen bij een van onze therapeuten.

Afmelden

Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij de patiënt in rekening te brengen. Buiten de openingstijden van de praktijk (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. De tijd van inspreken geldt dan als afmeldtijd.

Rookbeleid

Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing naar de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Dit onderzoek zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken. Daarnaast dient u zich bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vluchtelingendocument.

Burgerservicenummer

Sinds 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. Ons administratiesysteem is geschikt bevonden om deze gegevens veilig te mogen bevatten. Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-de-zorg voor meer informatie.

Klanttevredenheid en klachtenregeling

Het kan voorkomen dat wij u vragen of u mee wilt doen aan een klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door QualiZorg, waar u gevraagd wordt een aantal vragen in te vullen over ons (individuele) functioneren. Hiermee blijven wij op de hoogte van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u uw wensen of opmerkingen altijd melden bij uw fysiotherapeut. Mocht het voorkomen dat wij u onjuist of onzorgvuldig behandeld/ geïnformeerd hebben? Meld dit dan aan ons! Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Diefstal, beschadiging en verlies

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.

Aansprakelijkheid bij training

Iedereen die bij ons traint, doet dit op eigen risico. U dient zelf uw eigen grenzen te respecteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor blessures of letsel naar aanleiding van het trainen met onze apparatuur.

Omgang

Binnen onze praktijk geldt: Men dient elkaar met respect te behandelen ongeacht afkomst, huidskleur, religie, politieke voorkeur of geaardheid. Bij het niet in acht nemen van deze regel zal de overtreder bij ons niet meer welkom zijn.

Privacy

Alle locaties beschikken over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.
De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. Uw gegevens zullen worden opgeslagen in een elektronisch systeem. Dit systeem staat op een beveiligde server, welke wordt beheerd door Spot On Medics BV.

Hygiëne

Bij elke behandeling dient u zelf een handdoek of laken mee te nemen.
Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Wij wensen u een voorspoedig herstel!
Met vriendelijke groet,

Directie Fysiotherapie Gezond & Vitaal Krommenie